Avís legal

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE, en endavant), a continuació trobés les condicions generals que regulen l’ús de tots els serveis d’aquesta pàgina web.

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (d’ara endavant, “Portal”) que *QUINGLES *EVENTS, S.L. posa a la seva disposició. Per la mera utilització del Portal, les persones usuàries expressen la seva acceptació sense reserves a les presents condicions, les quals podran ser modificades per *QUINGLES *EVENTS, S.L. en qualsevol moment i sense previ avís. Les persones usuàries es veuen sotmeses, així mateix, a totes aquelles condicions particulars, avisos o instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb els continguts o serveis concrets.

  1. Dades identificatives

Aquesta pàgina web és titularitat de *QUINGLES *EVENTS, S.L., entitat degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45739, foli 215, Fulla B-497461, amb domicili social al carrer Francesc *Moragas, números 36-64, local A2, 08241 Manresa (Barcelona), i amb C.I.F. B-66927153. Pot contactar amb l’entitat per qualsevol dels següents mitjans: Telèfon: 630.40.62.35. Correu electrònic: info@masialesquingles.com

En endavant, es denominarà al titular també, indistintament, *Quingles o *Quingles *Events.

  1. Objecte

A través del Portal, oferim a les persones usuàries la possibilitat d’accedir a la informació i, en el seu cas, contractació, dels nostres serveis.

  1. Condicions Generals d’ús

Les persones usuàries es comprometen a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Portal, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la normativa aplicable a cada moment, el present avís legal, la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

b) Facilitar informació veraç en emplenar les seves dades de caràcter personal en els formularis continguts en el lloc web del Portal, així com a mantenir-los actualitzats a cada moment. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions incertes o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a *Quingles o tercers per aquestes circumstàncies.

c) No realitzar un ús no autoritzat o fraudulent del Portal i/o dels continguts i serveis oferts, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents condicions generals d’ús, lesius per als drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyes, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, arxius, documents i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

d) No introduir o difondre programes, virus, *macros, miniaplicacions, controls *ActiveX o qualsevol altre dispositiu físic, lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de *Quingles o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors o altres persones usuàries.

  1. Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, la persona usurària garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. *QUINGLES *EVENTS, S.L., donarà a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la nostra “Política de Privacitat”

  1. Exclusió de responsabilitat

*QUINGLES *EVENTS, S.L. no és en cap cas responsable, ni directa ni subsidiàriament, del contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en el/la Usuari/a o qualsevol altra persona o entitat i es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest Portal.

Així mateix, *Quingles exclou tota responsabilitat per interrupcions del servei, demores, errors o mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de *Quingles, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de la persona usuària i/o tinguin per origen causes de força major. Sense perjudici del que s’estableix en l’art. 115 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major prèviament referit, a més, i a l’efecte de les presents condicions, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de *Quingles *Events, S.L., com ara: fallada de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de virus, hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que *Quingles, hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com fos la seva causa, *Quingles, no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant. *Quingles, tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

*Quingles es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís, l’accessibilitat a la pàgina web o part d’ella, en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com per a modificar-los i actualitzar-los.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny gràfic, codis font, logotips, marques, textos, il·lustracions, fotografies, vídeos, signes distintius i altres elements que apareixen o són accessibles mitjançant les pàgines web del Portal estan subjectes  a drets de propietat industrial i intel·lectual de *QUINGLES *EVENTS, S.L.  o de tercers titulars d’aquests.

En cap cas l’accés i navegació a les pàgines web del Portal impliquen o pressuposen l’obtenció de cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la pàgina web o el seu contingut.

Així, queda expressament prohibida qualsevol manipulació, ús, transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de la persona usuària, els quals hauran d’exercir sempre conforme al principi de bona fe i d’acord amb la legislació aplicable.

La persona usuària del Portal es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas *QUINGLES *EVENTS, S.L. l’exercici de quants mitjans o accions legals corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

  1. Llei aplicable i jurisdicció competent

 La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre la persona usuària i *QUINGLES *EVENTS, S.L., les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Tens dubtes? Escriu-nos!
Loading...